|

NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

We found seven collections in which each token is unique in the Tezos blockchain.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Subscribe to our newsletter!

[newsletter_form type=”minimal”]

Most NFT collections follow a template: people with different hairstyles, a mishmash of geometric shapes, or a set of pre-designed elements.

But we found seven collections in which each token is unique. The screenshots only fit eight tokens each, so follow the links and enjoy the rest.

Japanese GenArt Collection

The Japanese GenArt Collection is a generative collection about Japanese culture, which is obvious. Any other generative tokens have a typical structure, like generated houses, plants, or patterns. But in this one, each token is unique: people, landscapes, buildings, and photorealistic still lifes, all in Japanese style.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Unsigned

Unsigned is a collection of 100 signatures by women and non-binary persons. The author of the collection pointed out that the value of a work increases if it is signed by a man and decreases if a woman signs it. The Unsigned collection does the opposite and creates value specifically for signatures.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

BasqKEK

BasqKEK is a collection of 420 Pepe frogs drawn in the style of Jean-Michel Basquiat. The artist writes that he painted them with his mouth, and it’s hard not to believe it.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Distributed Consciousness

Distributed Consciousness is generated using artificial intelligence and machine learning. As we previously wrote about AI start-up Tezza, the behaviour of neural network-based AI is difficult to predict or understand in terms of how it makes decisions. But it makes exciting things featuring colored octopuses and more, giving unique value to each image.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

The Truth

The Truth collection reveals Victorian England’s history, which is different from the one we’ve heard about. There’s no Holmes, but there are aliens. There are no steam engines, but there are flying saucers. The descriptions of the works are perhaps even more valuable than the works themselves, and they are all unique.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Humanity like flowers

The Humanity like flowers collection shows how flowers emerge from colored dots and lines. The artist himself writes that some works can be seen as an allegory for social connections. The more, the brighter.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Dax Norman animation classics

Dax Norman animation classics is the only animated collection in our selection. Everything is hand-drawn, and the artwork is strongly reminiscent of the old Cartoon Network series, especially Aeon Flux. Better see those tokens in motion rather than on a screenshot.

Photo for the Article - NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

NFT Collection sa Tezos na may kakaibang estilo, anyo at kahulugan

Karamihan sa mga NFT collection ay sumusunod sa isng template: mga tao na may iba’t ibang hairstyle, paghahalo ng iba’t ibang geometric shape, o kaya’y isang set ng mga pre-designed element.

Pero nakahanap kami ng 7 collection kung saan ang bawat token ay naiiba. Ang mga screenshot sa baba ay naglalaman lamang ng 8 token bawat isa, kaya’t sundan ang mga link sa baba upang matunghayan at ma-enjoy pa ang ibang mga token.

Japanese GenArt Collection

Ang Japanese GenArt Collection ay isang generative collection tungkol sa Japanese Culture, na halata naman. Kadalasang makikita sa mga tokens ang mga tipikal na elemento, tulad ng generated na mga bahay, halaman, o mga pattern. Pero sa collection na ito, ang bawat token ay naiiba: mga tao, tanawin, gusali at mga photrelaistic still life, lahat ay naka-Japanese style.

Unsigned

Ang Unsigned ay isang collection ng 100 pirma ng mga babae at non-binary na mga indibidwal. Binigyang-diin ng may-akda na ang halaga ng isang piyesa ay tumataas kapag ito’y pinirmahan ng lalaki at bumababa naman kung babae naman ang pumirma dito. Sa Unsigned collection, kabaligtaran ang nangyayari kung saan nakakabuo ng halaga partikular na para sa mga pirma

BasqKEK

Ang BasqKEK ay isang collection ng 420 Pepe frogs na nakahugit sa estilo ni Jean-Michel Basquiat. Ayon sa artist, ipininta niya ang mga ito gamit ang kaniyang bibig, at mahirap itong hindi paniwalaan.

Distributed Consciousness

Ang Distributed Consciousness ay ginawa gamit ang artificial intelligence at machine learning. Sa naisulat na natin noong nakaraan tungkol sa AI start-up na Tezza, matatandaang sinabi doon na ang behavior ng neutral network-based AI ay mahirap mahulaan o maintindihan lalo sa kung paano ito gumagawa ng desisyon. Sa kabilang banda, gumagawa naman ito ng mga kapana-panabik na mga bagay kung saan itatampok ang mga makukulay na octopus at iba pa na siyang magbibigay ng halaga sa bawat imahe.

The Truth

Sa The Truth collection ipinapakita ang kasaysayan ng England noong Victorian Period na iba sa kadalasan nating naririnig tungkol dito. Walang makikitang Holmes, bagkus ay mga alien lamang. Wala ring makikitang mga steam engines, pero makakakita ka naman ng flying saucer. Kung tutuusin, marahil ang mga deskripsyong nakasulat sa mga akda ay ang nagtataglay pang mas mataas na halaga pa kumpara sa mga akda mismo. At ang lahat ng ito ay naiiba. 

Humanity like flowers

Ang Humanity like flowers collection ay nagpapakita kung paano ang larawan ng bulaklak ay nagmumula sa mga makukulay na tuldok at linya. Ayon nga sa artist, ang ilan sa kaniyang mga gawa ay maaaring ituring na allegory para sa social connection. Mas marami, mas maliwanag.

Dax Norman animation classics

Ang Dax Norman animation classics ay ang nag-iisang animated collection sa ating selection. Lahat ng naririto ay ginuhit gamit ang kamay, at ang mga likhang-sining ay nagpapaalala sa atin sa mga lumang Cartoon Network series, tulad lalo ng Aeon Flux. Mas magandang makita ang mga token na gumagalaw kaysa sa screenshot lamang.

This article is published in collaboration with TZ APAC: NFT Collections on Tezos With Unique Style, Appearance, and Meaning

Original article from Tezos Ukraine.

Similar Posts