|

Tezos at India Art Fair 2022: Where Climate Change is One of the Focus (English and Tagalog)

Check out what happened at India Art Fair event, where one of the key focus is climate change.

Photo for the Article - Tezos at India Art Fair 2022: Where Climate Change is One of the Focus (English and Tagalog)

This article is available in English and Tagalog

Tezos India and BeFantastic welcomed visitors into the world of digital art through a superlative Web3 experience quite unlike anything India’s burgeoning art scene had seen before.

Tezos India, the leading organization promoting the Tezos blockchain community in India, and BeFantastic, a TechArt platform that originated in Bangalore in 2017, recently joined forces to bring the world of clean NFTs and digital art to the 2022 India Art Fair.

An exclusive booth at India’s largest art exhibition exposed thousands of visitors to exclusive digital art NFTs minted on the Tezos blockchain, known for its energy efficiency.

Appearing on large format screens, the pieces attracted everyone from budding artists looking to make a name for themselves in India’s emerging digital arts sector to collectors and the curious public. According to Tezos India’s Poorvi Sachar, the partnership with BeFantastic and the inclusion of emerging Tezos NFT artists as part of the exhibition was merely the next logical step in Tezos India’s aim to onboard new and talented digital artists to the Tezos blockchain.

“We’re focused on activating art sponsorships, curation workshops, and partnering with platforms that enable artists, curators, and collectors to engage and evolve”, said Sachar.

Education through interaction

The activity was accompanied by a range of interactive features where visitors could get closer to the world of NFTs and artists. “A Selfie with Van Gogh NFT” allowed visitors to take a selfie with Van Gogh’s portrait, while visitors could also win original NFT works, including Whale Tales by artists Arnab Chakravarty (USA), Nikita Teresa Sarkar (India), Padmanabhan J (India), Sayak Shome (India) & Uma Khardekar (India), an art project that uses AI-generated imagery to interactively present stories about the role whales play in mitigating climate change.

Likewise, on the theme of climate change, the interactive online experience entitled Earthling Meditations by artists A. Morgan McKendry (USA), Edward Hutchins (Singapore), and Liactuallee (India), acted as a tool to meditate upon and collectively explore complex feelings around climate change. It was based on contemplative practices centered around nature, mindfulness, and community to spur climate action.

The projects were also accompanied by dialogs entitled Neural Networking and NFTease, which talked about how Artificial Intelligence and blockchains impact arts and culture.

Tezos India President Om Malviya, with Aparajita Jain, Director of Nature Morte, Founder of Terrain.art; Raghava KK (Artist) and Vasundhara Das, Actor, Musician & Radbot Creator, took part in NFTease – a panel that addressed some of the burning questions about the rise of NFTs and how the growing sector interacts with traditional art economies and peoples’ everyday lives.

A cultural phenomenon

Sachar said that the significant interest the artists and artworks have received off the back of the event are rooted in India’s enduring appreciation for arts and culture.

“Since time immemorial, the Indian people have depicted stories of their cultures in the form of artistic representation. It is deep-rooted in Indian society”, she said.

“In this new era, digital art is another way to express and share perspective with society with the added benefit of bringing new ways to interact.”

(Tagalog) India Art Fair x Tezos

Sinalubong ng Tezos india at BeFantastic ang mga nais bumisita sa mundo ng digital art sa pamamagitan ng kanilang pinakamahusay na Web3 experience. Isang bagay na hindi pa naisislayan sa lumalagong nilang art scene.

Ang Tezos India, ang nangungunang organisasyon na nag popromote ng Tezos blockchain community sa India, at ang BeFantastic, isang TechArt platform na nagsimula sa Bangalore noong 2017, ay nagsanib-pwersa kamakailan lamang upang ipakilala ang mundo ng clean NFT at digital art sa 2022 India Art Fair.

Isang eksklusibong booth sa pinakamalaking art exhibition sa india ang nagpakilala sa libo-libong bumibisita sa eksklusibong digital art NFT na na-mintsa Tezos blockchain, na kilala sa pagiging energy efficient.

At sa paglabas ng mga ito sa large format screens, napukaw ng mga likhang ito ang atensyon ng lahat mula sa mga artist na nagsisimula pa lamang makilala sa umuusbong na digital arts sektor ng India, hanggang sa mga kolektor at maging ang interesadong publiko. Ayon kay Poorvi Sachar ng Tezos India, ang pakikipag partner nila sa BeFantastic at ang paglahok ng mga sumusikat na Tezos NFT artist bilang bahagi ng exhibition ay ang lohikal na ‘next step’ sa layunin ng Tezos India na makahikayat ng mga bagong talentadong digital artist na maging bahagi ng Tezos blockchain.

“Nakapokus kami sa pagpapasimula ng mga art sponsorship, curation workshops, at pakikipag partner sa mga platforms na nagbibigay kakayahan sa mga artist, curators, at collectors na makisalamuha at mag evolve”. saad ni Sachar.

Edukasyon sa pamamagitan ng interaksyon

Kaakibat ng aktibidad na ito ang iba’t ibang interactive features na lalong magpapalapit sa mga visitors sa mundo ng NFT at mga artist. Tampok ng “A Selfie with Van Gogh NFT” ang kakayahan upang ang mga visitors ay makapagpa-selfie kasama ang larawan ni Van Gogh. Maaari ding mapanalunan ng mga visitors ang mga orihinal na NFT works gaya ng Whale Tales ng mga artist na sina Arnab Chakravarty (USA), Nikita Teresa Sarkar (India), Padmanabhan J (India), Sayak Shome (India) at Uma Khardekar (India). isa itong art project na gumagamit ng AI-generated imagery upang makapag presinta ng interactive na istorya tungkol sa papel na ginagampanan ng mga whales sa pag-mitigate ng climate change.

At sa parehas na tema ng climate change, ang interactive online experience na pinamagatang Earthling Meditations ng mga artist na sina A. Morgan McKenry (USA), Edward Hutchins (Singapore), at Liactuallee (India), ay nagmistulang instrumento upang lubos na mapagisipan at matutunan ang komplikadong emosyon tungkol sa climate change. Ibinase ito sa contemplative practices na nakasentro sa kalikasan, pag iisip, at sa komunidad upang magsimula ng aksyon para sa ating klima.

Kasama din sa proyekto ang mga dayalogong pinamagatang Neural Networking and NFTease, na tumatalakay tungkol sa kung ano ang impact ng Artificial Intelligence at blockchain sa arts at kultura.

Ang presidente ng Tezos India na si Om Malviya, kasama ang direktor ng Nature Morte na si Aparaijita Jain at ang Founder ng Terrain.art na si Raghava KK (Artist) at ang Actor, Musician at Radbot Creator na si Vasundhara, ay lumahok din sa NFTease – isa itong panel na tumatalakay sa ilang maiinit na katanungan tungkol sa pagsikat ng NFT at kung paano ba nag interact ang umuusbong na sektor na ito sa tradisyunal na art economies at sa pang araw-araw na pamumuhay ng mga tao.

Isang cultural phenomenon

Sinabi ni Sachar na malaking bahagi ng interest na nakuha ng mga artist at mga artwork sa nasabing event ay nag-ugat mula sa matatag na pagtangkilik ng India sa arts at kultura.

“Sa simula pa lang ng panahon, nakapagtala na ang mga tao sa india ng mga istorya tungkol sa kanilang kultura sa anyo ng artistic representation. Malalim ang pinagmulan nito sa Indian society”, kanyang sinabi.

“Sa makabagong panahon, ang digital art ay isang paraan upang maipahayag at maibahagi ang mga perspektibo sa society at may karagdagan pa itong benepisyo sa pagdadala ng bagong pamamaraan ng pag interact”.

This article is published in collaboration with TZ APAC: Tezos at India Art Fair 2022: Where Climate Change is One of the Focus (English and Tagalog)

Similar Posts