| |

Tezos, Pinili ng Manchester United bilang kanilang Opisyal na Blockchain at Training kit Partner

Inanunsyo ngayong araw ng Manchester United ang kanilang landmark na multi-year partnership kasama ang Tezos, ang isa sa pinaka-advance at sustainable na blockchain sa buong mundo. Maitatampok ito sa iba’t ibang panlalaki at pambabaeng training kit ng nasabing sports club. Susuotin ng first squad ng kanilang team ang mga Tezos-branded na training kit sa magaganap…

Photo for the Article - Tezos, Pinili ng Manchester United bilang kanilang Opisyal na Blockchain at Training kit Partner

Inanunsyo ngayong araw ng Manchester United ang kanilang landmark na multi-year partnership kasama ang Tezos, ang isa sa pinaka-advance at sustainable na blockchain sa buong mundo. Maitatampok ito sa iba’t ibang panlalaki at pambabaeng training kit ng nasabing sports club.

Susuotin ng first squad ng kanilang team ang mga Tezos-branded na training kit sa magaganap na laban nila sa Southampton, upang ipakilala sa mga Manchester United Fans ang nasabing partnership at ang papalapit na Web3 technology gamit ang Tezos blockchain.

Pinangungunahan ng Tezos ang global blockchain revolution pagdating sa pagbibigay ng mabilis, secured, at efficient na digital transactions na hindi nangangailangan pa ng ibang intermediaries.

Bilang isang orihinal na proof of stake na blockchain, ang Tezos ay binuo na may  energy-sufficient na disenyo. Ang disenyong ito ang nagbibigay dito ng kakayahang mag-operate sa mas malinis at environmental-friendly na paraan kumpara sa ibang blockchains.

Naiiba rin ang Tezos sa ibang blockchain dahil sa kakayahan nitong mag-‘evolve’, na may regular na updates na dinisenyo at inaprubahan ng mga user at developers ng global community nito.

“This is a hugely exciting partnership for Manchester United because it aligns us with one  of the  most  advanced,  reliable  and  sustainable  blockchains in  an  area  of technology which promises to truly revolutionise the way that everyone, including the Club and our fans, can interact” (Isa itong kapana-panabik na partnership para sa Manchester United dahil ito ang maghahanay sa atin sa linya ng isa sa mga pinaka-advance, maaasahan, at sustainable na blockchain na nasa sangay ng teknolohiya, na siya namang nangangakong magbabago sa pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng lahat ng tao, kabilang na ang ating Club at ang ating fans.) Sinabi ni Victoria Timpson, ang CEO of Alliance and Partnership ng Manchester United.

“We  are  especially  pleased  to  be  partnering  with  one  of  the  most  eco-friendly blockchains, using technology that is energy-efficient, limits carbon emissions and lowers  costs,  consistent  with  the  Club’s  wider  efforts  to  promote  environmental sustainability.” (Kami ay lubos na nagagalak na makipag-partner sa isa sa pinaka-‘eco-friendly’ na blockchain, isang blockchain na gumagamit ng energy-efficient na teknolohiya, na nililimitahan ang carbon emissions habang binabawasan ang kinakailangang halaga nito, alinsunod ito sa nais ng ating Club na i-promote ang environmental sustainability.) Dagdag pa niya.

“Partnerships  are  at  the  core  of  our  strength  as  a  club,  supporting  the  drive  for success on the pitch, and we are delighted to welcome Tezos as the latest industry leader to join our family of partners.” (Bilang isang Club, ang partnership ay nasa gitna ng ating kalakasan, sinusuportahan nito ang ating pagnanais magtagumpay, at ikinagagalak nating tanggapin ang Tezos bilang pinakabagong ‘industry leader’ na sumali sa ating ‘pamilya ng mga partners’.) Kanyang pagtatapos.

“Throughout its history, Manchester United has constantly evolved, with the support  of  its  huge  and  diverse  global  community  of  fans  and  partners.  Tezos  will enable  Manchester  United  to  use  blockchain  and  Web3  to  transform  fan,  player, team, and partner engagement.” (Sa kabuuang kasaysayan nito, mapapansing patuloy na nage-evolve ang Manchester United, dahil na rin sa suporta ng malalaki at iba’t ibang global communities ng ating fans at partners. Ang Tezos ang magbibigay-daan sa Manchester United upang magamit ang blockchain at ang Web3 upang baguhin ang ating fan, player, team at partner engagement.) Ito naman ang sinabi ni Edward Adlard, ang Head of Adoption and Business Development ng Tezos Ecosystem.

“The decision by the world’s greatest football club to select Tezos as its blockchain of choice is further validation that thoughtful design paired with strong security, low gas  fees,  and  community-led  innovation  are  the  essential  factors  driving  the  next wave of adoption in the new digital revolution.” (Ang desisyong ito ng pinakamahusay a football club sa buong mundo, na piliin ang Tezos bilang kanyang ‘blockchain of choice’, ay dagdag na patunay na ang mga lubos na pinag-isipang mga disenyo na sinamahan ng malakas na seguridad, mababang gas fees, at inobasyong pinangungunahan ng komunidad, ay mga esensyal na katangian na kailangan upang maisulong ang susunod na ‘wave of adoption’ sa makabagong digital revolution.) dagdag pa niya.

Malibas sa Tezos Branding sa training kit ng Club, ang partnership na ito ay magbibigay rin ng iba’t ibang makabagong fan experience na matatagpuan sa loob ng Tezos blockchain. Kasama rin dito ang pangako o pledge ng pagbibigay suporta sa Manchester United Foundation sa pamamagitan ng patuloy na donasyon ng tez, ang native na cryptocurrency ng Tezos blockchain. Ito ay upang sanayin, turuan, at bigyang-inspirasyon ang mga kabataan sa loob ng lokal na komunidad. 

This press release is published on BitPinas: Tezos, Pinili ng Manchester United bilang kanilang Opisyal na Blockchain at Training kit Partner

This press release is created in collaboration with TZ APAC, the leading adoption entity for the Tezos blockchain in Asia. TZ APAC design blockchain strategies for enterprises and creators by working closely with experts and stakeholders in the Tezos ecosystem.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.