| | |

Tezumura: Introducing Authentic Japanese Art Collectibles on Tezos NFT (English and Tagalog)

Sarisa Kojima is the leader of the Kojima Project, introducing people to the floating world of ” Ukiyo-Verse.”

Photo for the Article - Tezumura: Introducing Authentic Japanese Art Collectibles on Tezos NFT (English and Tagalog)

Update: May 11, 2022: This article is available in English and Tagalog

English: What is Tezumura

Japanese art is an expression of a culture that fascinates people from all over the world. Many traditional artists use popular characters like Samurais, Geishas, Ninjas, Yokai to tell their stories. 

However, it’s becoming increasingly rare to find authentic Japanese art styles, including Tezos NFTs. 

What is Tezumura of the Ukiyo-Verse?

Photo for the Article - Tezumura: Introducing Authentic Japanese Art Collectibles on Tezos NFT (English and Tagalog)

Sarisa Kojima is the leader of the Kojima Project, introducing people to the floating world of ” Ukiyo-Verse.” Tezumura is a collection of 5,555 FA2 Tokens representing the villagers of the ancient Tezos community in Japan. 

Ukiyo is a word used to describe the urban lifestyle and culture, especially the pleasure-seeking aspects of Edo period Japan. 

The term “Ukiyo,” when written means “the floating world,” and also an ironic, homophonous allusion to the earlier Buddhist word Ukiyo (憂き世, “sorrowful world”), referring to the earthly plane of death and rebirth from which Buddhists sought release.

About the Team

As an artist specializing in Japanese printmaking and painting, Kojima drew all 555 layers herself as 12 attributes for this collection. Kojima is also the artist and co-founder of SweatyNFT, a no-code toolset for Tezos NFT image generation and smart contract deployment and management.

About Collection

Photo for the Article - Tezumura: Introducing Authentic Japanese Art Collectibles on Tezos NFT (English and Tagalog)

Tezumura will launch 5,555 unique artworks and five hand-drawn rare tokens on April 13, 2022. The collection includes variations of characters classified by their role in the community, Artisans, Merchants, Travellers, Warriors, and more.

This collection strives to be the most artistic and qualified Japanese art collectibles to release on the Tezos blockchain.

Founders:

Tagalog: Ano ang Tezumura?

Ang sining ng Japan ay isang ekspresyon ng kultura na nakapagpahanga na sa maraming tao mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Maraming mga traditional artist ang gumagamit ng mga kilalang karakter na tulad ng Samurai, Geisha, Ninja, Yokai sa pagsasalaysay ng kanilang mga kwento.

Gayunpaman, nagiging mas mahirap na ngayon ang makahanap ng mga authentic Japanese art style, kabilang rito ang Tezos NFTs.

Ano ang Tezumura ng Ukiyo-Verse?

Si Sarisa Kojima, ang lider ng Kojima Project, ang nagpakilala sa maraming tao sa mundo ng “Ukiyo-Verse”. Ang Tezumura ay koleksyon ng 5,555 FA2 Tokens na nagrerepresenta sa mga villager ng sinaunang community ng Tezos sa Japan.

Ang Ukiyo ay isang salitang Hapon na naglalarawan sa pamumuhay at kultura sa mga urban na lugar, lalo na ang mga nakakaaliw na aspeto ng Edo period sa Japan.

Ang salitang “Ukiyo” kung isusulat ay nangangahulugang “ang lumulutang na mundo”, at ito rin ay isang balintuna, at kasintunog ng isang lumang salita sa Budismo na “Ukiyo” (憂き世, “mapanglaw na mundo”), na tumutukoy sa makamundong lugar ng kamatayan at muling pagsilang – lugar na kung saan ang mga Buddhist ay humahanap ng paglaya. 

Ang Team

Bilang isang artist na nagpapakadalubhasa sa Japanese printmaking at painting, nagawang iguhit ni Kojima ang lahat ng 555 layers nang siya lang mag-isa bilang 12 na mga attribute para sa koleksyong ito. Si Kojima ay ang artist at co-founder rin ng SweatyNFT, isang no-code toolset para sa Tezos NFT image generation at smart contract deployment at management.

Ang Koleksyon

Maglulunsad ang Tezumura ng 5,555 na mga natatanging likhang-sining at limang hand-drawn na rare tokens sa April 12, 2022. Ang koleksyon ay manlalaman ng iba’t ibang klase ng karakter na naka-classify ayon sa kanilang role sa community, Artisans, Merchants, Travellers, Warriors, at marami pang iba.

Pinagsusumikapan ng koleksyong ito na maging pinaka-artistic at qualified na Japanese art collectibles na mailalabas sa Tezos blockchain.

This article is a press release published on BitPinas in collaboration with TZ APAC: Tezumura: Introducing Authentic Japanese Art Collectibles on Tezos NFT

Note: TZ APAC partnered with BitPinas for the #Tezmas Campaign last December 2021.

Similar Posts