Advertisement PDAX Banner

Isang Buwan na Axie Infinity Releasing Event para sa Lunar New Year Sinimulan Na

Translated from Month-long Axie Infinity Releasing Event is Now Live for Lunar New Year

 “Lunacians now have the opportunity to release their Axies to live independently in Lunacia, and in return their Axies will send them back some exclusive gifts.” (May pagkakataon na ngayon ang mga Lunacian na pakawalan ang kanilang mga Axie upang mamuhay sila ng malaya sa Lunacia at kapalit nito, magpapadala sa kanila ang mga pinakawalang Axie ng mga ekslusibong regalo.)

Inilunsad ng Axie Infinity, ang play-to-earn non-fungible token (NFT) na laro, ang kanilang ‘Lunar New Year Axie Releasing Event’ na magaganap mula Enero 20 hanggang Pebrero 20, 2022.

Photo for the Article - Isang Buwan na Axie Infinity Releasing Event para sa Lunar New Year Sinimulan Na

“This is our first experiment in Axie releasing. If successful, we plan to have more of these events with unique gifts your Axie will send back,” (Ito ang aming unang subok sa ‘releasing’ ng mga Axie. Kung magtatagumpay ito, plano naming maglabas pa ng ganitong klaseng mga event kung saan makapagbibigay ang iyong mga Axie ng bukod tanging mga regalo.) ayon sa mga developer.

Kapalit ng pagpapalaya ng kanilang mga Axie, ang mga may-ari nila ay makatatanggap ng ekslusibong Lunar New Year Land Items; ito ay mga cosmetic item na magagamit ng mga player upang “Maibandera ang kanilang mga ‘Land’, at bilang simbolo na rin ng kanilang pakikilahok sa kauna-unahang paglulunsad ng Axie releasing feature. Balang araw ay maaaring maging mga ‘relic’ o labi ito ng maagang panahon sa kasaysayan ng laro.”

Advertisement PDAX Banner

Binigyang-diin ng Sky Mavis, ang developer ng laro, ang garantiyang sa bawat Axie na pakakawalan ay may kapalit na ekslusibong Lunar New Year Land Item.

Mayroong limang (5) Lunar New Year item na maaaring matanggap ng mga player sa Axie releasing event na ito. Mayroong 35% na tyansa na ang item na ay “Assorted Firecrackers” o “Traditional Snack Box. 20% naman ang tyansang makakuha ng “Blossom Tree” na item habang ang “Lucky Lantern” naman ay 9%. Ang pinaka-rare na item sa limang ito ay ang “Crimson Tiger” na mayroon lamang 1% tyansang makuha.

Dagdag pa rito, ang bawat mapapakawalang Axie  ay may kaakibat na entry sa kanilang ‘Raffle Event’. Ang premyo sa raffle na ito ay ang mga sumusunod: Isang (1) winner ng 5 Axie Origin Coin (AOC) token, Sampung (10) winners ng ‘Kitsune Mystic Land Item’, at Isaandaang (100) winners ng ‘CoinGecko’ o ‘Ganbaru Crypton Epic Land Items’.

Habang sinusulat ang artikulong ito, mayroon nang 24,507 bilang ng mga Axie na napakawalan mula sa 9,922 na lumahok sa laro. Naitala ang mga bilang na ito tatlong oras matapos simulan ang event.

“Going forward, events like this will be an important part of Axie Infinity as a way to allow our Axies to experience more of the world and an essential game mechanic that  will drive demand for Axies, which will ultimately create more economic harmony in Lunacia. The gifts Axies send back to you will be varied and unique to each event. As we add more game modes, such as Axie Infinity: Origin and Land gameplay, the possibilities for rewards these events can bear will become even more interesting! In essence, new game modes will create new sources of demand for Axies,” 

(Sa susunod, ang mga events na tulad nito ay magiging mahalagang bahagi ng Axie Infinity bilang paraan upang lalong maranasan ng ating mga Axie ang lawak ng ating mundo. Magsisilbi ring mahalagang game mechanic ito upang pataasin ang demand para sa Axie, na siya namang magtutulak sa mas magandang economic harmony sa Lunacia. Ang mga regalong ipapadala ng mga pinakawalang Axie ay magiging iba-iba at bukod-tangi sa bawat event. Habang patuloy tayong nagdadagdag ng mga game modes, gaya ng Axie Infinity: Origin at Land gameplay, mas magiging interesante ang mga rewards na maaaring makuha mula sa mga ganitong mga event! Samakatuwid, makalilikha ng bagong demand para sa Axie ang mga bagong game mode na ito.) dagdag pa ng Sky Mavis.

Ano ang AOC Token?

Ang mga Axie Origin Coins (AOC) ay mga token na maaaring mag-unlock ng mga bagong Origin Axie. Ang mga Origin Axie ay mga Axie na nalikha sa panahon ng dalawang buwang pre-sale event ng Axie Infinity noong 2018.

“Although the previous system that allowed for minting of them is not available currently, we will have a new system in the future on Ronin that will allow for the AOC to be used to mint Origin Axies,” (Bagaman wala na ang naunang sistema na ginamit noong upang i-mint ang mga ito sa kasalukuyan, magkakaroon naman tayo ng bagong sistema sa hinaharap ng Ronin upang muli tayong makapag-mint ng Origin Axie gamit ang AOC.) ayon sa Sky Mavis.

This article is published on BitPinas: Isang Buwan na Axie Infinity Releasing Event para sa Lunar New Year Sinimulan Na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.