Advertisement PDAX Banner

Step-By-Step Guide To Collect Tezos NFTs With Souvie

Photo for the Article - Step-By-Step Guide To Collect Tezos NFTs With Souvie

Subscribe to our newsletter!

[newsletter_form type=”minimal”]

Learn how to collect NFTs in two clicks on Souvie, an application built for seamless and easy NFT minting at in-person activations and events.

What is Souvie?

Souvie is an application which makes minting NFTs easy, even for people new to Web3 who don’t have a wallet yet. It is built on Tezos, an energy-efficient blockchain to build, play and collect on.

To create a wallet and collect NFTs, all you need to do is to scan a QR code and click two buttons. It’s that easy.

Souvie has been used at a variety of prominent events this year, including Art Basel, Vidcon, and WeAreDevelopers, allowing crowds to claim thousands of artworks or Proof of Attendances tokens at NFTs on the Tezos blockchain.

How do you claim an NFT on Tezos with Souvie in 3 steps?

Photo for the Article - Step-By-Step Guide To Collect Tezos NFTs With Souvie
Advertisement PDAX Banner

That’s it, you’re done! Congratulations on taking your first — or next — step into Web3 and being a collector of an NFT on Tezos.


Step-by-step Guide para makapangolekta ng Tezos NFTs

Alamin kung paano mangolekta ng NFT sa pamamagitan lang ng dalawang clicks sa Souvie,  isang application na binuo para sa mas mabilis at madaling pag-mint ng NFT sa mga in-person activations at mga event.

Ano ang Souvie?

Ang Souvie ay isang application na pinadadali ang pagmint ng NFT, kahit para sa mga taong bago pa sa Web3 na wala pang wallet. Ito ay binuo sa Tezos, isang energy-efficient blockchain na ginagamit upang bumuo, maglaro, at makapangolekta.

Upang makagawa ng wallet at makakolekta ng NFT, kailangan mo lang i-scan ang QR code at i-click ang dalawang buttons.

Ang Souvie ay ginagamit na sa iba’t ibang mga prominenteng event ngayong taon, kabilang ang Art Basel, Vidcon, at WeAreDevelopers, kung saan pinapayagan ang mga tao na mag-claim ng libo-libong mga artwork o mga Proof of Attendance token sa NFT na nasa Tezos blockchain.

Paano i-claim ang NFT sa Tezos

  1. I-scan ang QR code 
  • I-scan ang Souvie QR code sa tablet screen
  1. Gumawa ng Digital wallet
  • Gumawa ng wallet sa pamamagitan ng pagkonekta sa isang social media account na mapipili mo
  1. I-claim ang NFT
  • I-click ang “Claim NFT” button upang i-send ang artwork sa iyong wallet.

Tapos na! Pagbati sa iyong una—o sumunod— na hakbang mo patungong Web3 at sa pagiging collector ng isang NFT sa Tezos.

This article is in collaboration with TZ APAC: Step-By-Step Guide To Collect Tezos NFTs With Souvie