|

Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, and QuipuSwap

This post discusses arguably minor yet interesting updates to Naan and Temple wallets as well as novelties in DeFi projects Youves, Smartlink, and QuipuSwap.

Photo for the Article - Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, and QuipuSwap

This post discusses arguably minor yet interesting updates to Naan and Temple wallets as well as novelties in DeFi projects Youves, Smartlink, and QuipuSwap.

This article is available in English and Tagalog.

Photo for the Article - Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, and QuipuSwap

NFT collection by Naan on Tezos

Naan Wallet has launched its own NFT collection following the steps of the Tezos Foundation which had also started collecting NFTs. There are many objects of different genres, from rotoscoped animations to colored abstract splashes. You can see for yourself by going to naancollection at objkt.com.

The collection is curated by Varundo, who also heads Tezos India Arts & Culture. He works together with art institutions, galleries, and universities, and also develops programs to educate artists on Tezos. This is how the wallet team attempts to draw public attention to blockchain and art.

More Ways to Buy tez in Temple Wallet

Temple Wallet added the payment provider Utorg, which works in 187 countries and supports 25 popular fiat currencies.

Utrogt sells tez for USD, EUR, UAH, INR and other currencies. You can pay with any card, or via Apple Pay and Google Pay. You have to go through KYC to make a purchase, which takes about 3 minutes.

Introducer Fee by Youves

The Youves team has announced the launch of the Introducer Fee program upon the YIP-007 proposal. To make a long story short, the referrer invites friends via a link, the friends mint tokens and get rewards in YOU, and the referrer gets 10% of their rewards.

It is all fair: Youves increase referrals rewards by 10% (rather than 100 YOU per week, it’s now 110 YOU), and gives those additional tokens to the referrals.

At the time of publication, Introducer Fee works for minting uUSD against USDt.

Token Locker on Smartlink

The DeFi ecosystem Smartlink announced the launch of Smartlink Token Locker on Tezos. It helps projects transparently distribute FA1.2 and FA2 tokens among shareholders.

Photo for the Article - Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, and QuipuSwap

To use Token Locker, you must pay a fee of 15,000 SMAK (~$115 at the time of publication). The creator of the giveaway sets the vesting conditions, and Token Locker in each block sends tokens to the specified addresses.

Smartlink is also preparing to launch a web3 marketplace. Hopefully, it will feature some merch from popular projects shortly after the launch.

Harvest&Roll by QuipuSwap

The decentralized exchange QuipuSwap has launched Harvest&Roll for risky farmers.

When withdrawing profits from farms, the user can play a game and either double the farming reward or lose everything. It’s essentially a coin toss game where the user risks the unrealized profit.


Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, at QuipuSwap

Naan NFT Collection, Youves Introducer Fee Program, at iba pang Updates

Napatunayan nating naging produktibo ang ating Setyembre: Bumoto ang mga baker para i-activate ang Kathmandu upate, inanunsyo ng Payper Finance ar ng Kord.fi team ang perpetual futures, at nagdagdag rin ang mga popular na apps ng mga bagong features.

Ang post na ito ay tatalakay sa sinasabi nilang maliliit pero interesanteng mga updates sa Naan at temple wallets, pati narin ang novelties sa DeFi projects na tulad ng Youves, Smartlink, at QuipuSwap.

NFT collection ng Naan sa Tezos

Ang Naan wallet ay naglunsad ng sarili nitong NFT collection nang sinusundan ang mga hakbang na tinahak ng Tezos Foundation na siyang nagsimula na ring mangolekta ng mga NFT. Maraming mga bagay na mula sa iba’t ibang mga genre, mula sa rotoscoped animation hanggang sa colored abstract splashes. Maaari mong makita ito sa pamamagitan ng pagpunta sa naancollection sa objkt.com

Ang Varundo ang nag-curate sa collection na ito, na siyang namuno rin sa Tezos India Arts & Culture. Siya ay nagtrabaho rin kasama ang mga art institution, mga gallery at mga pamantasan, at siya rin ay nagdevelop ng mga program na naglalayong turuan ang mga artist sa Tezos. Ito ang paraan na ginawa ng wallet team para dalhin ang atensyon ng publiko tungong blockchain at art.

Iba pang mga Paraan para makabili ng tez sa Temple Wallet

Dinagdag ng Temple Wallet ang payment provider Utorg na matatagpuan sa 187 mga bansa at sumusuporta sa 25 mga sikat na fiat currency.

Ang Utrogt ay nagbebenta ng tez para sa USD, EUR, UAH, INR at iba pang mga currency. Pwede kang magbayad gamit ang kahit anong card, o pwede ring gamit ang Apple Pay at Google Pay. Kailangan mo lang dumaan sa KYC para makabili, na may tagal na aabot sa 3 minuto.

Introducer Fee ng Youves

Inanunsyo ng Youves team ang launch ng kanilang Introducer Fee program sa YIP-007 proposal. Para iklian ang kwento, ang referrer ay mag-iimbita ng mga kaibigan gamit ang isang link, at ang mga kaibigan na ito ay makakapagmint ng tokens at makakakuha ng rewards sa YOU, samantalang ang referrer ay makakakuha ng 10% ng kanilang rewards.

Ito ay patas lamang: Itinaas ng Youves ang referral rewards ng 10% (imbis na 100 YOU kada linggo, ito ngayon ay 110 YOU na), at nagbibigay ito ng karagdagang tokens sa mga referrals.

Sa oras ng publication, ang Introducer Fee ay gumagana para sa pagmint ng uUSD laban sa USDt.

Token Locker sa Smartlink

Inanunsyo ng DeFI ecosystem na Smartlink ang launch ng Smartlink Token Locker sa Tezos. Ito ay tumutulong sa proyekto na mai-distribute nang tapat ang FA1.2 at FA2 token sa mga shareholder.

Para magamit ang Token Locker, kailangan mong magbayad ng fee na 15,000 SMAK (~$115 sa oras ng publication). Sinet ng creator ng giveaway ang vesting conditions, at ang Token locker sa bawat block ay nagsesend ng tokens sa mga partikular na address.

Naghahanda rin ang Smartlink sa paglunsad ng isang web3 marketplace. Nawa, ito ay maglabas ng ilang mga merch mula sa popular na proyekto pagkatapos na pagkatapos ng launch.

Harvest&Roll ng QuipuSwap

Nilunsad ng desentralisadong exchange na QuipuSwap ang Harvest&Roll para sa mga napepeligrong farmer.

Kapag nagwiwithdraw ng kita mula sa mga farm, ang user ay pwedeng maglaro ng isang game at doblehin ang farming reward o kaya naman malugi at mawala ang lahat ng ito. Sa totoo lang, ito ay isang coin toss game kung saan ang niri-risk ng user ang unrealized profit.

Original Source: Tezos Ukraine. This article is published in collaboration with TZ APAC: Tezos DApps Updated: Naan, Temple Wallet, Youves, Smartlink, and QuipuSwap

Similar Posts