Advertisement PDAX Banner

VChained Utilizes Tezos Blockchain to Create the World’s First Open-Source Supply Chain Management Solution

Photo for the Article - VChained Utilizes Tezos Blockchain to Create the World’s First Open-Source Supply Chain Management Solution

VChained is a supply chain management platform releasing worldwide aiming to: “Enable companies to track and trace not only their products but also carbon footprints throughout the product life cycle”

Challenges faced by the supply chains as identified by the World Economic Forum

Out of the endless challenges faced by the existing supply chains out there, the major pain points are tamper-prone & unverifiable data, lack of visibility, and no single source of truth. Aiming to target all the inefficiencies identified by the World Economic Forum in an 18.2 Billion USD industry, VChained is the most efficient supply chain management solution with Nth tier traceability that may also help you towards the goal of carbon neutrality.

Photo for the Article - VChained Utilizes Tezos Blockchain to Create the World’s First Open-Source Supply Chain Management Solution

Votan Ventures

Votan Ventures established in 2020 has successfully supported over 20+ organizations in building a blockchain product from scratch or migrating their existing solutions to Blockchain, Enterprise-solutions being the forte of Votan Ventures. Using this experience, VChained has been designed to make it a market fit solution for supply chain management in any industry be it Healthcare, Cosmetics, Food & Beverages, Automobiles, or any other. As an early stage startup, Votan Ventures received grant funding from Tezos by winning the Microsoft Century Program.

Advertisement PDAX Banner

VChained

Aiming to build trust with the consumers, VChained leverages the power of blockchain to enable complete transparency throughout the product life cycle. Consumers will be able to now verify the authenticity of the process and the standards followed in manufacturing, and standardization by simply scanning a QR code with any application.

Traceability brings in confidence and trust of the consumers which further leads to brand loyalty and growth.

VChained dashboard and SDK are available for FREE, where you can experiment with the functionalities on the Tezos testnet. Whereas, the enterprise model will let you host your own private network on the Tezos blockchain ensuring overall data protection.

Using VChained’s open-source SDK for supply chain management on Blockchain you can build your own backend or follow the API documentation to integrate directly with your existing platform making the migration a piece of cake so that you never have to build from scratch again and are free to use the UI of your choice.

Tezos Utilization

After careful consideration of all the blockchains available today, Votan Ventures decided not to go for Hyperledger Fabric like replicas which mimic the functionalities of public blockchains and are used by the majority of the competitors in the market making it just another database, inefficient to solve any actual problem.

Instead, Votan Ventures went with Tezos a hybrid blockchain that allows both public and private networks and uses Liquid Proof Of Stake(LPoS) to verify the transactions bridging the gap between supply chain management, planning, and execution. This means that transactions are recorded on the blockchain and verified by network nodes. Smart contracts allow business logic to be automated and make them more efficient.

It also adds the flexibility to launch your own products as NFTs with just a click of a button, making VChained the only solution able to solve all the supply chain challenges, hence giving a competitive advantage over the existing solutions.

Rachit Gaur, CTO of Votan Ventures went on to state that:

“VChained has been designed to help businesses manage their supply chains better. It provides visibility into the entire process, allowing them to see what happens at every stage using smart contracts to automate processes and reduce costs.

We are planning to go live with more features in the upcoming releases like an NFT marketplace to offset your carbon footprints, hence helping you achieve sustainability goals, and a plug-and-play decentralized marketplace to let you launch your own marketplace and NFTs directly from the application itself enabling buyers and sellers to trade with each other.“

You can reach out to them via:


VChained ng Votan Ventures, ginagamit ang Tezos Blockchain sa pagbuo ng kauna-unahang open-source Supply Chain Management Solution sa mundo

Ang VChained ay isang supply chain management platform na naglalayong: “Bigyang kakayahan ang mga kompanya na i-track at i-trace hindi lang ang kanilang mga produkto pati na rin ang kanilang carbon footprint sa kabuuan ng product life cycle”

Ang mga hamon na kinahaharap ng supply chains ayon sa natuklasan ng World Economic Forum

Sa dami ng mga hamon na kinahaharap ng umiiral na supply chains sa iba’t ibang dako, ang pinakapartikular na hamong kinahaharap nila ay ang madaling matamper at hindi mahirap na i-verify na mga data, kakulangan ng visibility, at walang iisang pinanggagalingan ng katotohanan. Naglalayong targetin ang lahat ng problemang natuklasan ng World Economic Forum sa naturang 18.2 billion USD industry, ang VChained ay ang pinakaepisyenteng supply chain management solution na may Nth tier traceability na maaarin makatulong sa iyo patungo sa layuning makamit ang carbon neutrality. 

Votan Ventures

Ang Votan Ventures ay itinatag noong 2020 at matagumpay nang nakapagsuporta ng higit sa 20 organisasyon sa paglikha ng isang blockchain product mula sa scratch o kaya paglipat ng kanilang existing solutions sa Blockchain, Enterprise-solutions na siyang espesyalidad ng Votan ventures. Gamit ang experience na ito, ang VChained ay dinisenyo upang gawin itong isang market fit solutions para sa supply chain management sa kahit anong industriya, Healthcare man ito, Cosmetic, Food & Beverages, Automobiles, o kahit ano pa man. Bilang isang early stage startup, Ang Votan Ventures ay nakatanggap ng grant funding mula sa Tezos sa pamamagitan ng kanilang pagkapanalo sa Microsoft Century Program.

VChained

Ang VChained, na naglalayong makuha ang tiwala ng mga customer, ay tumutulong sa pag-leverage sa kakayahan ng blockchain na pahintulutan ang isang kumpletong transparency sa kabuuan ng product life cycle. Magagawa nang ma-verify ng mga consumer ngayon ang authenticity ng proseso at ang mga standard na sinusundan sa manufacturing, at standardization sa pamamagitan ng pag-scan sa isang QR code gamit ang anumang application. 

Ang traceability na ito ay makakapagbigay ng kumpyansa at tiwala mula sa mga consumer na siyang magreresulta sa brand loyalty at paglago.

Ang VChained dashboard at SDK ay libreng makukuha, kung saan magagawa mong mapag-eksperimentuhan ang functionalities sa Tezos testnet. Samantala, ang enteprise model ay hahayaan kang makapag-host ng iyong sariling private network sa Tezos blockchain, kung saan masisiguro mo ang isang pangkalahatang data protection.

Gamit ang open surce SDK ng VChained para sa supply chain management sa Blockchain, maaari kang makalikha ng sariling mong backend o sundan ang API documentation upang direkta mo itong ma-integrate kasama ang iyong existing platform. Ito ay magpapadali sa miration na tipong hindi mo na kailangan pang bumuo ulit mula sa kawalan at libre ka pang makakagamit ng Ui na ayon sa iyong kagustuhan. . 

Paggamit sa Tezos

Matapos ang masinsinang pagkonsidera sa lahat ng blockchain na mayroon tayo ngayon, napagdesisyunan ng Votan Ventures na huwag piliin ang Hyperledger Fabric tulad ng replicas na gumagaya lamang sa functionalities ng publiic blockchain at ginagamit ng karamihan sa kanilang kalaban sa merkado, para ‘di sila matulad sa iba na naging database lang, walang kakayahan na resolbahin ang anumang aktwal na problema.

Sa halip, ang pinili ng Votan Ventures ay ang Tezos – isang hybrid blockchain na nagpapahintulot sa parehong public at provate networs at gumagamit ng Liquid Proof of Stake (LPoS) upang i-verify ang mga transaksyon na nagsisilbing tulay sa espasyong namamagitan sa supply chain management, planning at execution. Ito ay nangangahulugan na ang mga transaksyon ay nire-record sa blockchain at vine-verify gamit ang network nodes. Pinapahintulutan ng mga Smart contracts ang business logic na ma-automate at gawing mas episyente. 

Ito ay nagdadagdag din ng flexibility para makapaglunsad ka ng sarili mong produkto sa anyo ng NFT sa isang pitik lamang ng daliri. Ito ay nagpapakitang ang VChained ay ang tanging solusyon na may kakayahang magresolba sa lahat ng hamon ng supply chain, kaya naman ito ay nagtataglay ng competitive advantage kumpara sa ibang existing solution.

Ayon nga kay Rachit Gaur, CTO ng Votan Ventures:

Ang VChained ay dinisenyo upang tulungan ang mag business na i-manage ang kanilang supply chains nang mas maayos. Ito ay nagbibigay ng visibility sa buong proseso, na siyang magpapahintulot sa kanilang makita ang mga nangyayari sa bawat yugto gamit ang smart contracts na nago-automate sa proseso at nagpapababa sa halaga.

Kami ay nagpaplanong mag-live nang may mas maraming pang feature sa mga susunod na mga release tulad ng isang NFT marketplace upang pababain ang inyong carbon footprints, nang sa gayon ay matulungan kayong makamit ang mga sustainable goals, at ng isang plug-and-pay decentralized marketplace upang hayaan kang makapaglunsad ng sarili mong marketplace at NFT na diretso mula sa application mismo, nang sa gayon ay mabigyang kakayahan ang mga mamimli at nagbebenta na makapagtrade sa isa’t isa.

Maaari niyo kaming i-contact sa:

●     Website Contact Form

●     Find Votan Ventures on Twitter

●     Find Votan Ventures on Instagram

●     Find Votan Ventures on Facebook 

●   Sumali sa Votan Ventures sa Telegram

This article is published in collaboration with TZ APAC: VChained Utilizes Tezos Blockchain to Create the World’s First Open-Source Supply Chain Management Solution

Photo by GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash